Về chúng tôi/About Us

Ung thư ruột già là loại bệnh ung thư thông thường đứng hàng thứ nhì mà người Trung Hoa và đứng hàng thứ tư cho người Việt hay mắc phải.  Người Á Châu được ít cơ hội làm xét nghiệm ung thư ruột già hơn người da trắng không thuộc nhóm dân Hispanic.  Xét nghiệm truy tìm ung thư ruột già là phương pháp đã được chứng minh hữu hiệu để phòng ngừa ung thư ruột già bằng cách phát hiện polyp hoặc tiền ung thư ruột già.  Trang mạng này nhằm mục đích cổ động người Việt đi làm xét nghiệm truy tìm ung thư ruột già.

Colorectal cancer (CRC) is the second most common cancer among Vietnamese and the fourth most common cancer among Vietnamese Americans. Asians are less likely than non-Hispanic whites to be screened for colorectal cancer. CRC screening is a proven way to prevent colorectal cancer by finding polyps or early CRC. This web site aims to promote CRC screening among Vietnamese Americans.