Phòng ngừa bệnh ung thư ruột già bắt đầu từ nơi bạn.
Hãy gọi bác sĩ hôm nay cho bạn đi làm xét nghiệm truy tìm ung thư ruột già!

Preventing colorectal cancer starts with you.
Take action by asking your doctor for colorectal cancer screening today!

Bạn đã làm loại xét nghiệm truy tìm ung thư ruột già nào? 

Which type of colorectal cancer screening did you complete? 


Tìm máu trong phân (bấm vào để chọn một mục dưới đây):

FOBT/FIT (click an option below):

Nội soi toàn bộ ruột già (bấm vào để chọn một mục dưới đây):

Colonoscopy (click an option below):


Các loại xét nghiệm khác : nội soi trực tràng-sigmoidoscopy, CT colonography, và FIT-DNA 

Other Tests: sigmoidoscopy, CT colonography, and FIT-DNA