Phòng ngừa bệnh ung thư ruột già bắt đầu từ nơi bạn.
Hãy gọi bác sĩ hôm nay cho bạn đi làm xét nghiệm truy tìm ung thư ruột già!

Preventing colorectal cancer starts with you.
Take action by asking your doctor for colorectal cancer screening today!

Xin gọi bác sĩ của bạn để làm hẹn.

Call your health care provider for an appointment. 


Nếu bạn không có bác sĩ, xin liên lạc Chinese Hospital hoặc Chinese Hospital Clinics www.chinesehospital-sf.org

If you do not have a health care provider, contact Chinese Hospital or Chinese Hospital Clinics www.chinesehospital-sf.org

 

Chinese Hospital, 845 Jackson St., San Francisco  1-415-982-2400

Sunset Health Services, 1800 31st Ave., San Francisco  1-415-677-2388

Excelsior Health Services, 888 Paris St., San Francisco 1-415-677-2488

Daily City Health Services, 93 Skyline Plaza, Daly City  1-650-761-8883

Gellert Health Services, 386 Gellert Blvd., Daly City  1-650-761-3500