Phòng ngừa bệnh ung thư ruột già bắt đầu từ nơi bạn.
Hãy gọi bác sĩ hôm nay cho bạn đi làm xét nghiệm truy tìm ung thư ruột già!

Preventing colorectal cancer starts with you.
Take action by asking your doctor for colorectal cancer screening today!