Phòng ngừa bệnh ung thư ruột già bắt đầu từ nơi bạn.
Hãy gọi bác sĩ hôm nay cho bạn đi làm xét nghiệm truy tìm ung thư ruột già!

Preventing colorectal cancer starts with you.
Take action by asking your doctor for colorectal cancer screening today!

Tài liệu và video/Articles & Videos

 

Cách Phòng Ngừa Bệnh Ung Thư Ruột Già - Hướng Dẫn Dành Cho Người Việt

How to Prevent Colorectal Cancer - A Guide for Vietnamese American 


  


  

 

  Bấm vào đây để xem video

  Click here for video

  Xin chọn một mục sau đây thích hợp với bạn

   Please select one of the following that applies to you: 

  

Biết thêm về xét nghiệm tìm máu trong phân (FOBT) và cách thực hiện

Learn more about FOBT and how to do it.

   

  


  Xin chọn một mục sau đây thích hợp với bạn

   Please select one of the following that applies to you: 

  

Biết thêm về xét nghiệm nội soi toàn bộ ruột già (colonoscopy) và quá trình như thế nào

Learn more about colonoscopy and how it is done.

    

   


  Xin chọn một mục sau đây thích hợp với bạn

   Please select one of the following that applies to you: